Biblioteka Świerklany

Regulamin konkursu

Biblioteka Gminna w Świerklanach z/s w Jankowicach

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2021”

Gmina Biblioteka w Świerklanach z/s w Jankowicach ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika roku 2021”.

1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym.

 2. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki, którzy w określonym przez regulamin okresie będą wypożyczać książki.

3. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien ten fakt zgłosić bibliotekarzowi.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki.

5. Konkurs trwa 4 od  stycznia do  17 grudnia 2021r.

6. Ocenie konkursowej podlegać będzie aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych i częstotliwość odwiedzin przez uczestników konkursu książek.

7.Osoba, która będzie miała najwięcej wypożyczeń otrzyma tytuł Najlepszego Czytelnika roku 2021. W przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez 2 lub więcej osób, laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.

 8. Tytuł Najlepszego Czytelnika roku 2021 zostanie przyznany w 3 kategoriach :

I kategoria – dzieci do lat 10

II kategoria-młodzież od 11 lat do lat 18

III kategoria – osoba dorosła

9. Informacje o zwycięzcach zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej https://biblioteka.swierklany.pl

10. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

11. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki oraz na stronie internetowej https://biblioteka.swierklany.pl/

12. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Będą przetwarzane na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów.

13.Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

15. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

16. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki.


Wykonanie Responsywne strony internetowe K4ART