Biblioteka Świerklany

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka”

Biblioteka Gminna w Świerklanach z/s w Jankowicach

GBP w Świerklanach z/s w Jankowicach zaprasza dzieci (w wieku 4 – 10 lat) do udziału w plastycznym konkursie pt. “Najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka”.

Cele konkursu:

  • propagowanie tradycji i folkloru związanymi ze świętami wielkanocnymi,
  • pogłębienie wiedzy na temat pisanek/kraszanek w obrzędowości ludowej
  • popularyzacja sztuk ludowej i rękodzieła wśród dzieci
  • rozwijanie umiejętności manualnych
  • aktywizacja społeczności lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców.

Uczestnicy Konkursu: Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci w wieku 4-10 lat

Warunki uczestnictwa:
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawiany mi na innych konkursach. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia na konkurs (druk dostępny na stronie poniżej lub w każdej biblioteki).

 Prace konkursowe należy składać w Bibliotece w Świerklanach i w Bibliotece w Jankowicach do dnia 22 kwietnia 2022 r. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisankę.

Nie przyjmujemy prac grupowych, tylko pisanki wykonane przez jednego autora.

Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność organizatora.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa/ wiek, adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.


Wykonanie Responsywne strony internetowe K4ART